Grafika, 3d-s modellezés, renderelés, formatervezés, dizájn
Gépészeti és építészeti műszaki rajzolás - szerkesztés

Home
Munkáimból
Munkatapasztalat
Fotózás
Árak
Kapcsolat
Blog

Általános Szerződési Feltételek

2014 11 02

Az IT-net Resarch Development and Tradeing Kft. (Székhely: Pánd, 2214 Kossuth Lajos utca 9. Adószám: 24306946-2-13 EU Adószám: HU24306946)  önálló fotós és grafikai üzletága, (a továbbiakban „IT-net” vagy „Szolgáltató”) ezen üzletszabályzatát előfizetői, felhasználói számára az It-net hivatalos grafikai webhelyén (www.737.hu) nyilvánosságra hozza, ott folyamatosan elérhetővé teszi.

1.A szerződés hatálya

Az Üzletszabályzat módosításának egyoldalú jogát szolgáltató fenntartja azon esetekre, amikor az a technika fejlődése vagy egyéb külső körülmények miatt elkerülhetetlen. A nyilvánosságra hozott szabályzat mindennemű módosítása megrendelőink részéről elfogadott, ha webhelyünkön (www.737.hu) az érintettek számára elérhetővé tettük és 30 napon belül az érintett nem szólalt fel írásban a módosítás ellen.
Megrendelőink, a megrendelés létrejöttével elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat elfogadták és kötelezettséget vállalnak azok betartására.
Külön szerződések tekintetében írásbeliséget, cégszerű vagy ezzel egyenértékű aláírást követelünk meg.

2.A Megrendelő és szolgáltató kapcsolattartása

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget követel meg, ez lehet e-mail üzenet, levél, és egyéb írásos dokumentum.

3.Árajánlat

Szolgáltató a megrendelő által meghatározott feladatnak megfelelően írásos árajánlatot ad. Az árajánlat érvényessége 15 munkanap.

4.Megrendelés

Az elfogadott ajánlatban foglalt terméket, vagy szolgáltatást megrendelőnek írásban kell megrendelnie, az alábbiak feltüntetésével:
    - elfogadja az ajánlatot,
    - elfogadja az általános szerződési feltételeket
    - megadja a pontos elérhetőségeket, kapcsolattartó elérhetőségeit,
    - cégnevet és adószámot számlázási és postai címet,
    - a megrendelés minőségi és mennyiségi paramétereit, egyéb specifikumokat,
    - teljesítés módját és időpontját,
    - fizetési feltételeket.

A megrendelést vállalkozásunk írásban visszaigazolja, és ezzel a visszaigazolással jön létre a szerződés.
Vállalkozásunk semmilyen szóbeli megállapodást nem ismer el!
Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

5.Számlázás, fizetési feltételek

A visszaigazolt megrendelés díjának 30%-50%-át proforma számlán előlegként kérhetjük. (az előleg számlát a munka megkezdése előtt postázzuk). A fennmaradó összeg a teljesítéskor esedékes.
Külön megállapodás hiányában a teljesítés és a fizetés helye a szolgáltató székhelye.
Szolgáltató a rendes munkaidőn túl is vállalhatja egyes feladatok elvégzését, de ebben az esetben  felárat is felszámíthat, melynek mértéke +30%.
Ha megrendelő el kíván térni a teljesítési határidőtől, úgy szolgáltató 30% sürgősségi felárat számíthat föl.

6.Késedelmes fizetés

Ez esetben késedelmi kamat felszámolására vagyunk jogosultak, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

7.Teljesítési határidő

A teljesítési határidő a megrendelés napjától a kész anyag leadásáig számít.
A kiküldött minták ellenőrzésének, elfogadásának idejére a teljesítési idő szünetel, és az írásos elfogadástól ismét folytatódik. Megbízó felelősséggel vállalja a szükséges információk, alapanyagok határidőre való rendelkezésre bocsátását szolgáltató számára.
Teljesítés nem számít késedelmesnek, ha az megrendelő hibájából adódik (pl. késedelmes adat, illetve alapanyag átadás).

8.Átvett anyagok, információk, adatok

Megrendelő által átadott anyagokat, szolgáltató garancia nélkül veszi át. Amennyiben az anyagok nem megfelelő minőségűek és így többletmunka várható úgy szolgáltató írásban tájékoztatja megbízót (árajánlat kiegészítés).

9.Felelősség kizárása

A megrendelés tárgya a megrendelő által meghatározott igények és paraméterekre korlátozódik. Szolgáltató ezekért semmiféle felelősséget nem vállal. Megrendelő szavatolja, hogy harmadik személy jogait nem sérti és megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak. Szolgáltató a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

10.Referencia

Szolgáltatónak joga van az elkészült fotókat, grafikákat mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

11.Szerzői és sokszorosítási jog

Nyomtatott „végtermékek” esetében kizárólag a kinyomtatott anyagok képezik megrendelő tulajdonát.
A szolgáltató által készített forrásanyag, -mint szellemi termék- minden esetben a szolgáltató tulajdona marad. Ha megrendelő a forrásanyag tulajdon jogát is meg akarja szerezni, azt megvásárolhatja, melynek költsége a munkadíj ötszöröse.
Szolgáltató promóciós prezentációs és reklámcélokra, az általa készített fotókat, grafikákat (bármilyen formában) a megrendelő külön engedélye nélkül felhasználhatja. Eltérő írásos megegyezés hiányában, szolgáltató jogosult az általa készített fotókra, grafikákra a megrendelő külön engedélye nélkül saját elérhetőségeit, logóját elhelyezni.
Megrendelő kinyilvánítja, és tudomásul veszi: a szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal, egyéb bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos előírások létezéséről tudomással bír, ismeri, vagy meg fogja ismerni a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. Szolgáltató ezen – megbízó által elmulasztott – kötelezettségekért felelősséget nem vállal, ezekért minden esetben megbízó vállal felelősséget.

12.Adatkezelés és felhasználás

Szolgáltató bármely tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.
Ha megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja szolgáltatóhoz, úgy ezzel hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

13.Záró rendelkezések

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételektől történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes.
Az esetleges kártérítési igény maximum az árajánlat vagy számla összegéig terjedhet és megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.